Ãëàâà îôèñà ýôôåêòèâíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ (BRDO) Àëåêñåé Ãîí÷àðóê, â Êèåâå, 21 íîÿáðÿ 2016 ã. Ôîòî Ñèíèöà Àëåêñàíäð / ÓÍÈÀÍ

Зеленський визначився з прим‘єр-міністром

Зеленський визначився з прем’єр-міністром – ЗМІ 12:32, 27 серпня 2019.За освітою Олексій Гончарук юрист, працював керуючим партнером однієї з юридичних фірм. Олексій Гончарук – заступник керівника Офісу президента / Фото УНІАН Президент Володимир Зеленський пропонуватиме парламенту призначити на посаду прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Про це повідомляє “Українська правда”

Детальніше читайте на УНІАН

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

12 + nineteen =